top of page

Kazuo Kadonaga

Kazuo Kadonaga

Glass No. 7 E, 2010

Glass

6.75 x 6 x 6.75 in
(17 x 15 x 17 cm)

bottom of page